အကြံပြုချက်များ

I AM A BILL Website ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တင်ပြမှုများဖြစ်စေရန် သင်တို့ထံမှ အကြံပြုချက်များကို ကြိုဆိုပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) သင်တို့၏အကြံပြုချက်မျာကို [email protected] သို့အီးမေးလ် ပေးပို အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။

***သင်တို့၏ အကြံပြုချက်များအား  (၁) အနိမ့်ဆုံး မှ (၅) အမြင့်ဆုံး အတွင်း တစ်ခုအား သက်မှတ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်***